Arvind 25mg

Arvind 25mg

25 mg tableta

50 mg tableta

100 mg tableta

lamotrigin

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Sačuvajte ovo uputstvo. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome slične Vašim.

Ukoliko neka od nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovome uputstvu, molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

 1. Šta je ARVIND i za šta se koristi
 2. Prije nego počnete upotrebljavati ARVIND tablete
 3. Kako upotrebljavati ARVIND tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati ARVIND tablete
 6. Dodatne informacije

 

1. ŠTA JE ARVIND I ZA ŠTA SE KORISTI

Djelatna supstanca u Arvind tabletama je lamotrigin, a ubraja se u grupu antiepileptika.

Arvind se koristi u liječenju dvije različite bolesti: epilepsije i bipolarnog poremećaja.

 

Epilepsija

Arvind u tretmanu epilepsije blokira signale u mozgu koji aktiviraju epileptičke napade.

 • Za odrasle i djecu od 13 godina i starije  Arvind se može koristiti sam ili uz druge lijekove u liječenju epilepsije. Arvind se takođe može koristiti s drugim lijekovima za liječenje napada koji se  pojavljaju uz  stanje koje se  naziva  Lennox-Gastautov sindrom.
 • Za djecu od 2 do 12 godina starosti, Arvind se može koristiti sa drugim lijekovima za liječenje navedenih stanja. Može se primijenjivati sam u liječenju određenog tipa epilespije koji se naziva tipično odsustvo napada.

 

Bipolarni afektivni poremećaj

Osobe s bipolarnim poremećajem (manična depresija) imaju ekstremne promjene raspoloženja, s razdobljima manije (uzbuđenje ili euforija) koja se izmjenjuju s razdobljima depresije (duboka tuga ili očaj). Za odrasle od 18 i više godina, Arvind tablete se mogu primijenjivati same ili s drugim lijekovima u prevenciji razdoblja depresije koje se javlja u bipolarnom poremećaju. Još uvijek nije poznato kako Arvind djeluje u mozgu te stvara ovaj efekat.

 

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ARVIND

Nemojte uzimati Arvind tablete ako:

 • ste preosjetljivi (alergični) na lamotrigin ili neki drugi sastojak Arvind tableta.

 

Budite posebno oprezni s Arvind tabletama:

 • ako ste se ikada prije liječili lamotriginom ili drugim lijekovima za epilepsiju ili bipolarni poremećaj i tokom liječenja dobili osip,
 • ako imate problema s bubrezima,
 • ako trenutno uzimate lijekove koji sadrže lamotrigin,
 • ako ste nakon uzimanja lamotrigina razvili meningitis

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas obavijestite svoga ljekara koji može odlučiti o snižavanju doze ili da Arvind tablete nisu pogodne za Vas.

 

Važne informacije o potencijalno teškim reakcijama

Mali broj ljudi koji uzimaju Arvind tablete dobije alergijsku reakciju ili potencijalno tešku reakciju na koži koja se može razviti u teže probleme ako se ne liječi (vidjeti dio „Potencijalno teške reakcije: odmah potražite ljekarsku pomoć“).

 

Samoubilačke misli ili misli o samoozljeđivanju

Osobe s bipolarnim poremećajem mogu ponekad imati misli o samoubistvu ili o samoozljeđivanju. Ako imate bipolarni poremećaj, veća je vjerovatnoća da ćete razmišljati o tome:

 • kada prvi puta počinjete s liječenjem,
 • ako ste već imali misli o samoubistvu ili o samoozljeđivanju,
 • ako ste mlađi od 25 godina.

Ako imate tužne misli ili iskustva, ili ako primijetite da se osjećate gore ili primijetite nove simptome za vrijeme uzimanja Arvinda, obratite se svome ljekaru ili otiđite u najbližu bolnicu što je prije moguće.

Ako koristite Arvind za epilepsiju u pojedinim tipovima epilepsije napadi se mogu povremeno pogoršati ili češće pojavljivati. Neki bolesnici mogu iskusiti teške napadaje, koji mogu izazvati teške zdravstvene probleme. Ako su Vaši napadi češći ili ako dobijete teški napad dok uzimate Arvind tablete obratite se svome ljekaru.

Arvind tablete se ne smiju davati osobama mlađim od 18 godina u liječenju bipolarnog poremećaja. Lijekovi za liječenje depresije i drugih mentalnih zdravstvenih problema povećavaju rizik od  samoubilačkih misli i ponašanja kod djece i  adolescenata ispod  18  godina.

 

Istovremena primjena  Arvind tableta s drugim lijekovima

Obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali ili ste počeli uzimati, uključujući i biljne preparate i one koje ste kupili bez recepta.

Vaš ljekar treba znati da uzimate druge lijekove za liječenje epilepsije ili drugih mentalnih oboljenja, kako bi bio siguran da uzimate adekvatnu dozu Arvind tableta.

Ovi lijekovi uključuju:

 • okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat ili zonisamid, koji se primjenjuju u liječenju epilepsije,
 • litij ili olanzapin, koji se primjenjuju u liječenju mentalnih zdravstvenih problema,
 • bupropion, koji se primjenjuje u liječenju mentalnih zdravstvenih problema ili za prekid pušenja.

 

Pojedini lijekovi imaju interakciju s Arvind tabletama ili povećavaju incidenciju nuspojava, što uključuje:

 • valproat, koji se primjenjuje u liječenju epilepsije i mentalnih zdravstvenih problema;
 • karbamazepin,  koji  se  primjenjuje  u  liječenju  epilepsije  i  mentalnih  zdravstvenih problema;
 • fenitoin, primidon ili fenobarbiton, koji se primjenjuju u liječenju epilepsije;
 • risperidon, koji se primjenjuje u liječenju mentalnih zdravstvenih problema;
 • rifampicin, koji je antibiotik;
 • hormonske kontraceptive, kao što su kontracepsijske tablete (vidi u nastavku);
 • lijekove za liječenje HIV-a (kombinacije lopinavira ritonavira te kombinacije atazanavira i ritonavira).

Hormonski kontraceptivi (kao što su kontracepcijske tablete) mogu utjecati na način djelovanja Arvind tableta

Vaš ljekar može preporučiti primjenu određenog tipa hormonskih kontraceptiva ili drugu metodu kontracepcije, kao što su kondomi, dijafragma ili spirala. Ako primjenjujete hormonske kontraceptive kao što je pilula, ljekar može tražiti da date uzorak krvi na provjeru vrijednosti lamotrigina u krvi.

Ako primjenjujete hormonske kontraceptive te primijetite određene promjene u menstruacijskom ciklusu, kao što je isprekidano krvarenje ili mrlje između ciklusa: obavijestite ljekara. Ovo mogu biti znakovi da Arvind tablete utječu na djelotvornost kontracepcijskih tableta koje uzimate.

 

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Može doći do povećanog rizika od prirođenih malformacija kod djece čije su majke uzimale Arvind tablete tokom trudnoće. Ova oštećenja uključuju rascjep gornje usne, rascjep nepca, oštećenja srca i krvnih žila te  oštećenja nervnog sistema. Ljekar Vam može savjetovati uzimanje dodatka folne kiseline ako planirate  trudnoću i tokom trudnoće. Trudnoća također može promijeniti efekat Arvind tableta, tako da ljekar može dati uzorke krvi na provjeru vrijednosti lamotrigina u krvi te podesiti dozu.

Obavijestite ljekara ako ste trudni, ako ste u fertilnoj dobi ili ako planirate trudnoću. Ne smijete prekinuti s terapijom bez razgovara o tome sa svojim ljekarom. To je posebno važno ako imate epilepsiju.

Dojenje

Posavjetujte se s ljekarom ako dojite ili planirate dojiti. Lamotrigin prolazi u majčino mlijeko te može utjecati na Vaše dojenče. Ljekar će prodiskutovati rizike i pozitivne  efekte dojenja  dok   uzimate  Arvind tablete  te  će,  s  vremena  na  vrijeme, prekontrolisati Vaše dijete ako odlučite dojiti.

 

Upravljanje vozilima i mašinama

▲Lijek sa snažnim uticajem na psihofiičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama).

Arvind može uzrokovati vrtoglavicu i  poremećaj vida (dupli vid).

 

Ostala upozorenja

Arvind tablete sadržavaju mliječni šećer (laktozu). Stoga ako bolujete od nekog oblika nepodnošenja šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek obavijestite o tome svog ljekara.

 

3. KAKO UZIMATI ARVIND TABLETE?

Važno je da uzimate lijek onako kako Vam je odredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati lijek, pitajte za savjet svog ljekara ili farmaceuta.

Doziranje

Možda će trebati malo vremena dok se ne nađe za Vas najbolja doza Arvind tableta. Doza koju uzimate će ovisiti o:

 • Vašoj dobi;
 • tome da li uzimate Arvind istovremeno s drugim lijekovima;
 • tome da li imate problema s bubrezima ili jetrom.

Vaš ljekar će Vam propisati nisku dozu za početak te će postepeno povisivati dozu tokom nekoliko  sedmica,  dok  se ne  postigne  za  Vas  djelotvorna  doza. Nikada ne uzimajte više Arvind tableta nego što Vam ljekar propiše.

Uobičajena djelotvorna doza Arvind tableta za odrasle i djecu od 13 ili više godina je između

100 mg i 400 mg svaki dan.

Za djecu od 2 do 12 godina, djelotvorna doza ovisi o njihovoj tjelesnoj težini – obično je između 1 mg i 15 mg za svaki kilogram djetetove težine, do maksimalno 400 mg dnevno.

Arvind tablete se ne preporučuje davati djeci ispod 2 godine starosti.

 

Kako uzimati ARVIND tablete?

Arvind tablete uzimajte tačno onako kako Vam je ljekar savjetovao. Tablete se mogu uzeti sa ili bez hrane.

Ljekar Vam također može savjetovati kada početi ili prekinuti s primjenom drugih lijekova, ovisno o stanju od kojeg se liječite i načinu kako reagujete na liječenje.

 • Progutajte tablete u cijelosti. Ne lomite, ne žvačite i ne drobite ih.
 • Uvijek uzimajte punu dozu koju Vam je propisao ljekar. Nikada ne uzimajte samo dio tablete.

 

Ako uzmete više Arvind tableta nego što ste trebali?

Ako uzmete više Arvind tableta nego što ste trebali odmah se javite svome ljekaru. Ako je moguće, ponesite pakovanje sa sobom. Osoba koja je uzela previše Arvind tableta  može imati neke od sljedećih simptoma:

 • brze, nekontrolirane pokrete oka (nistagmus);
 • nezgrapnost i manjak koordinacije koji utječe na ravnotežu (ataksija);
 • gubitak svijesti ili komu.

 

Ako ste zaboravili uzeti Arvind tablete

Ne uzimajte dodatne tablete ili dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Posavjetujte se s ljekarom kako početi s ponovnim uzimanjem. Ovo je važno učiniti.

 

Ne prekidajte s primjenom Arvind tableta bez savjeta

Arvind tablete  se  primjenjuju  toliko  dugo,  koliko  to  ljekar  preporuči.  Ne  prekidajte  s primjenom, osim ako Vam ljekar  tako ne savjetuje.

 

Ako uzimate Arvind tablete za epilepsiju

Prilikom prekidanja primjene Arvind tableta, važno je da se doza snižava postupno, tokom oko  2  sedmice.  Ako naglo  prekinete  s  primjenom  Arvind tableta,  moguć  je  povratak  ili pogoršanje epilepsije.

 

Ako uzimate Arvind tablete za bipolarni poremećaj

Arvind tabletama je potrebno određeno vrijeme kako bi počele djelovati, tako da vjerojatno se  nećete  odmah  početi osjećati  bolje.  Ako  prekinete  s  uzimanjem  Arvind tableta,  nije potrebno postupno snižavanje  doze. Medutim, još uvijek je potrebno prvo se posavjetovati s ljekarom, ako želite prekinuti primjenu Arvind tableta.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Arvind tableta obratite se svome ljekaru ili farmaceutu.

 

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi Arvind može izazvati nuspojave.

Odmah potražite ljekarsku pomoć ukoliko se jave potencijalno teške reakcije:

Manji broj osoba koje uzimaju Arvind tablete može dobiti alergijsku reakciju ili težak osip na koži, što se može razviti u teže poremećaje, ako se ne liječi.

Vjerojatnije je da će se ovi simptomi pojaviti tokom prvih nekoliko mjeseci liječenja Arvind tabletama, naročito ako je početna doza previsoka te ako se doza povisuje prebrzo ili ako se Arvind tablete uzimaju s lijekom koji se naziva valproat (također za liječenje epilepsije). Pojedini simptomi tih reakcija su češći kod djece, tako da roditelji trebaju biti naročito oprezni.

Simptomi tih reakcija uključuju:

osip  ili  crvenilo  na  koži,  koji  se  mogu  razviti  u  teške  reakcije,  uključujući  osip  s mjehurima  i  ljuštenjem  kože,  naročito  u  predjelu  oko  usta,  nosa,  očiju  i  genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom).  Moguće je i ljuštenje kože koje zahvaća više od 30% tjelesne površine (toksična epidermalna nekroliza),

 • bol u ustima ili očima,
 • visoku tjelesnu temperaturu, simptome slične gripi ili pospanost,
 • otečenost lica ili otečene žlijezde na vratu, pod pazuhom ili u preponama,
 • neočekivano krvarenje ili pojavu modrica ili plavljenje prstiju,
 • upaljeno grlo ili češću pojavu infekcija (npr.prehlada) nego što je uobičajeno.

U mnogim slučajevima, ovi su simptomi znakovi manje teških nuspojava. Međutim, morate biti svjesni da se mogu razviti u teže poremećaje (zatajenje organa), ukoliko se ne liječe.

Ako primijetite neke od gore navedenih simptoma odmah se javite ljekaru. Ljekar će odlučiti koje mjere je potrebno provesti te Vam može preporučiti prekid primjene Arvind tableta.

 

Prijavljene nuspojave i njihova približna učestalost:

Vrlo česte (javljaju se u više od jedne na 10 osoba):

glavobolja; omaglica; pospanost; poremećaj koordinacije (ataksija); dupli ili zamućen vid; osjećaj mučnine ili povraćanje; osip na koži.

Česte (javljaju se u manje od jedne na 10, no u više od jedne na 100 osoba):

agresija ili razdražljivost;  brzi, nekontrolirani pokreti oka (nistagmus); tremor; problemi sa spavanjem; proljev; suha usta; osjećaj umora; bolovi u leđima; bolovi u zglobovima (artralgija); uznemirenost (agitacija).

Rijetke (javljaju se u manje od jedne na 1000, no u više od jedne  na 10000 osoba):

upala oka (konjuktivitis); teške kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom: vidi također informacije na početku poglavlja 4. Moguće nuspojave).

Vrlo rijetke ( javljaju se u manje od jedne na 10000 osoba):

halucinacije; smetenost ili uznemirenost; osjećaj 'geganja' ili nestabilnosti prilikom micanja; nekontrolirani tjelesni pokreti (tikovi), nekontrolirani mišićni grčevi koji pogađaju oči, glavu i trup  (koreoatetoza) ili drugi neuobičajeni tjelesni pokreti kao što su trzanje ili ukočenost; teški osip na koži (toksična epidermalna nekroliza: vidi također informacije na početku poglavlja 4. Moguće nuspojave); češća pojava napadaja kod osoba koje već imaju epilepsiju; promjene u funkciji jetre koje će se pokazati u nalazima krvi ili zatajenje jetre; promjene koje se mogu pojaviti u nalazima krvi – uključujući smanjeni broj crvenih krvnih stanica (anemija), smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza), smanjeni broj  krvnih pločica (trombocitopenija), smanjeni broj svih vrsta krvnih stanica (pancitopenija, aplastična anemija); teški  poremećaj  zgrušavanja  krvi,  što  može  dovesti  do  neočekivanog  krvarenja  ili izbijanja modrica  (diseminirana intravaskularna koagulacija); vrućica; otečenost lica (edem); povećani limfni čvorovi (limfadenopatija); pogoršanje simptoma Parkinsonove bolesti.

 

Ostale nuspojave

Sljedeće nuspojave se javljaju  kod malog broja osoba, ali tačna učestalost nije poznata.

Grupa simptoma koji zajedno uključuju: vrućicu, mučninu, povraćanje, glavobolju, ukočeni vrat i osjetljivost na svjetlost. Ovo može biti izazvano upalom ovojnica mozga i kičmene moždine (meningitis).

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

 

5. KAKO ČUVATI ARVIND TABLETE?

Arvind morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek čuvajte na temperaturi do 25°C.

Rok trajanja:

3 godine od datuma proizvodnje.

Arvind tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrže ARVIND tablete?

Jedna Arvind tableta sadrži 25, 50 ili 100 mg lamotrigina.

Pomoćne supstance su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; željezov oksid, žuti (E172); povidon; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijev stearat.

 

Kako Arvind tablete izgledaju i sadržaj pakovanja?

Arvind tablete su svijetlo žute, okrugle, ravne tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Arvind 25 i 50 mg tablete: 30  tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji (1 blister).

Arvind 100 mg tablete: 30 tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji (2 blistera po 15 tableta).

 

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo (u saradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska),        

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Broj i datum i dozvole za stavljanje lijeka u promet:

ARVIND 25 mg tablete: 04-07.2-8395/11 od 20.04.2012    

ARVIND 50 mg tablete: 04-07.2-8396/11 od 20.04.2012    

ARVIND 100 mg tablete: 04-07.2-8444/11 od 20.04.2012 

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.