Pinox 10mg

Pinox 10mg

lerkanidipin

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

 1. Šta je PINOX i za šta se koristi?

 2. Prije nego počnete uzimati PINOX

 3. Kako uzimati PINOX?

 4. Moguće nuspojave

 5. Kako čuvati PINOX?

 6. Dodatne informacije

 

1. ŠTA JE PINOX I ZA ŠTA SE KORISTI?

Aktivna supstanca PINOX tableta je lerkanidipin, a pripada skupini lijekova koja se naziva selektivni blokatori kalcijumovih kanala s pretežnim vaskularnim efektima. Primjenjuje se za liječenjevisokog krvnog tlaka.

 

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PINOX

Nemojte uzimati PINOX:

 • ako ste preosjetljivi na lerkanidipin ili neki od pomoćnih sastojaka ovog lijeka,
 • ako ste imali alergijsku reakciju na srodne lijekove kao što su amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin ili lacidipin,
 • ako bolujete od sljedećih bolesti srca: neliječeno zatajenje srca, opstrukcija protoka krvi iz srca, nestabilna angina pektoris (angina u mirovanju ili progresivno pogoršanje), unutar mjesec dana od srčanog udara,
 • ako imate težak poremećaj rada jetre ili bubrega.

Budite oprezni s PINOXOM ako:

 • bolujete od drugih srčanih bolesti ili imate elektrostimulator (pacemaker),
 • imate poremećaj rada jetre ili bubrega ili ste na dijalizi.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite sesvomljekaru.

Uzimanje drugih lijekova s PINOXOM

Obavijestite svog Ijekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući I one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog Ijekara da uzimate PINOX tablete kao I o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Obavijestite Ijekara ako uzimate:

 • lijekove koji inhibiraju CYP3A4 izoenzim (lijekovi koji će povećati apsorpciju lerkanidipina): lijekovi protiv gljivične infekcije (ketokonazol ili itrakonazol), makrolidni antibiotici (eritromicin ili troleandomicin), antivirusni lijekovi (ritornavir),
 • blokatore beta receptora, diuretike ili ACE inhibitore (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka), iako se oni mogu sa sigurnošću uzimati istodobno s lerkanidipinom,
 • cimetidin (u dozi većoj od 800 mg, lijek za čireve, lošu probavu ili žgaravicu),
 • digoksin (lijek za srčane bolesti),
 • midazolam (lijek za spavanje),
 • rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze),
 • astemizol (lijek za alergije),
 • terfenadin (lijek za alergije),
 • amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca),
 • fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije),
 • ciklosporin.

Uzimanje hrane i pića s PINOXOM

Lerkanidipin se ne bi trebao uzimati sa sokom od grejpa. Kao i kod drugih dihidropiridina, sok od grejpa koči metabolizam lerkanidipina, s posljedičnim pojačanim efektom na sniženje krvnog tlaka. Tokom primjene lerkanidipina treba izbjegavati konzumiranje alkohola jer on može pojačati efekat lerkanidipina.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog Ijekara ili farmaceuta za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.

PINOX tablete se ne smiju uzimati tokom trudnoće. Ako planirate trudnoću ili ne poduzimate odgovarajuće kontracepcijske mjere nemojte uzimati lerkanidipin.

Ako uzimate lerkanidipin i mislite da ste možda trudni, posavjetujte se sa svojim Ijekarom.

Lerkanidipin se ne smije primjenjivati tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

PINOX ne bi trebao utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, potreban je oprez prilikom njegove primjene jer može uzrokovati vrtoglavicu, slabost i umor. Nemojte upravljati vozilima i mašinama dok ne ustanovite kako PINOX djeluje na Vas.

 

3. KAKO UZIMATI PINOX?

Važno je da uzimate lijek onako kako Vamjeodredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati ovaj lijek, zatražite savjet od svog Ijekara ili farmaceuta.

Uobičajena doza je jedna PINOX 10 mg tableta na dan. Preporučuje se tablete uzimati u otprilike isto doba svakoga dana, najbolje ujutro, barem 15 minuta prije doručka, jer masniji obrok značajno povećava koncentraciju lijeka u krvi. Ako je potrebno, doza se može povećati na 20 mg na dan, po preporuci Ijekara. Tabletu treba progutati cijelu, s čašom vode.

Bolesnici s poremećajem rada jetre i bubrega

Potreban je poseban oprez prilikom primjene lerkanidipina u bolesnika s blagim i umjerenim poremećajem rada jetre ili bubrega, naročito prilikom povećavanja doze na 20 mgdnevno.

Primjena lerkanidipina se ne preporučuje u bolesnika s teškim poremećajem funkcije jetre te u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega.

Starije osobe

U starijih osoba nije potrebna prilagodba dnevne doze, ali je potreban oprez na početku liječenja lerkanidipinom.

Djeca

S obzirom da ne postoje klinička iskustva o primjeni lerkanidipina u bolesnika mlađih od 18 godina, njegova primjena u djece se ne preporučuje.

Ako ste uzeli više PINOXA nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli više PINOX tableta nego što Vam je Ijekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog Ijekara ili farmaceuta. Uzmite preostale tablete ili uputstvo o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lijek uzeli. Prevelika doza lerkanidipina može uzrokovati prekomjerno sniženje krvnog tlaka te ubrzan i nepravilan rad srca. Također može doći i do gubitka svijesti.

Ako ste zaboravili uzeti PINOX

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za dozu. U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa slijedećom dozom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvije doze istovremeno.

Ako prestanete uzimati PINOX

PINOX tablete Vam pomažu u kontroli krvnog tlaka. Nemojte sami mijenjati dozu ili prekinuti uzimanje lijeka, jer to može izazvati pogoršanje bolesti i pojavu komplikacija.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća Ili pitanja u vezi s primjenom PINOXA, obratite se svom Ijekaru ili farmaceutu.

 

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi drugi lijekovi PINOX može izazvati neželjene efekte.

Manje često (u manje od 1 na 100 bolesnika) se mogu javiti: glavobolja, vrtoglavica, ubrzani rad srca, osjećaj lupanja srca (palpitacije), prolazno crvenilo lica i vrata, oticanje gležnjeva.

Rijetko (u manje od 1 na 1000 bolesnika) se mogu javiti: pospanost, bol u prsima, mučnina, povraćanje, osip, bol u mišićima, mokrenje velikih količina urina, umor.

Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 bolesnika) se mogu javiti: gubitak svijesti, alergijska reakcija, oteklina desni, povećanje serumskih vrijednosti jetrenih enzima, pad krvnog tlaka što može uzrokovati omaglicu, ošamućenost ili gubitak svijesti, učestalo mokrenje i bol u prsima.

Neželjeni efekti svrstani prema organskim sistemima:

Poremećaji kože ipotkožnog tkiva: osip.

Poremećajimišićno-koštanogsistema: bolovi u mišićima.

Poremećaji nervnog sistema: glavobolja, vrtoglavica.

Poremećaji probavnog sistema: mučnina, bol u gornjem dijelu pobavnog sistema, proljev, bol u trbuhu, povraćanje.

Srčani poremećaji: bol iza grudne kosti, ubrzani rad srca, osjećaj lupanja srca, oticanjegležnjeva.

Krvnožilni poremećaji: crvenilo.

Poremećaji mokrenja i mokraćnog sistema: pojačano mokrenje.

Opći poremećaji: umor, slabost.

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat potrebno je obavijestiti Ijekara ili farmaceuta.

 

5. KAKO ČUVATI PINOX?

PINOX morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece! Čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok trajanja: 2 (dvije) godine.

PINOX se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta PINOX sadrži?

Aktivna supstanca je lerkanidipin.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg lerkanidipin hlorida.

Pomoćne supstance su:

Tabletna jezgra

Kukuruzni škrob; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza mikrokristalna; poloksamer 188; natrijev stearilfumarat; makrogoie.

Film ovojnica

Hipromeloza; makrogol 6000; željezni oksid, žuti (E172); titan dioksid (E171).>

Kako PINOX izgleda i sadržaj pakovanja?

PINOX je žuta, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta sa razdjelnom

crtom na jednoj strani.

28 (1x28) tableta u PVC/PVDC//AI blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje uz Ijekarski recept.

PROIZVOĐAČ

FARMAVITA d.0.0. SARAJEVO

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO, BiH u saradnji sa

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska

Igmanska 5a Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

04-07.1-2207/11 datum:29.09.2011.

DATUM ZADNJE REVIZIJE UPUTSTVA

Mart 2011. god.

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.