Sezol 500mg

Sezol 500mg

Sastav
Jedna SEZOL film-tableta sadrži:
Aktivna komponenta:   
Seknidazol 500,00 mg

Djelovanje
Seknidazol poput metronidazola i ostalih nitroimidazola remeti unutrašnju ravnotežu različitih protozoa i bakterija modificiranjem oksidoreduktivnog potencijala proteina, koji učestvuju u transferu elektrolita i koji imaju važnu ulogu u metabolizmu ovih mikroorganizama. Redukcijom seknidazola smanjuju se intracelularne koncentracije nepromijenjenog lijeka i time se povećava "preuzimanje" seknidazola sa jedne strane, a sa druge strane, stvaraju se derivati koji djeluju štetno na samu stanicu, kada se kombiniraju sa izvjesnim biološkim mikromolekulama ili utjecajem na njegove celularne funkcije.
Antimikrobna aktivnost seknidazola rezultat je formiranja labilnih, kemijski reaktivnih intermedijarnih produkata, nastalih redukcijom nitro grupe u odgovarajuće hidroksilamine. Procesi kojim ovi intermedijarni spojevi uništavaju bakterije uključuju reakciju sa staničnim makromolekulama, kao što su DNA, proteini i membrane. Reducirani seknidazol uzrokuje strukturne i kemijske promjene DNA bakterijskih stanica, čime se sprječava njena daljnja replikacija.

Indikacije
Uretritis i vaginitis prouzročen sa Trichomonas vaginalis;

  • Intestinalna amebijaza prouzročena sa Entamoeba histolytica;
  • Hepatička amebijaza prouzročena sa Entamoeba histolytica;
  • Giardijaza prouzročena sa Giardia lamblia.


Doziranje i način primjene
Doze za odrasle:
Uretritis i vaginitis prouzrokovan sa Trichomonas vaginalis :
2 g seknidazola  odjednom uz obrok.
Intestinalna amebijaza
Simptomatska akutna amebijaza izazvana sa Entamoeba histolytica: 2 g seknidazola  odjedanput uz obrok.
Asimptomatska amebijaza, uključujući fokalnu i cističnu formu: 2 g seknidazola  jednom dnevno uz obrok, tokom 3 dana.
Hepatična amebijaza
1.5 g seknidazola dnevno, bilo kao jedna doza ili u podijeljenim dozama uz obroke u toku 5 dana.
Uobičajene doze u pedijatriji:
Intestinalna amebijaza
Simptomatska akutna amebijaza prouzrokovana sa Entamoeba Histolytica: 30 mg/kg/dan seknidazola jednokratno, primijeniti samo jedan dan.
Asimptomatska amebijaza, uključujući fokalnu i cističnu formu: 30 mg/kg/dan seknidazola  kao jedna dnevna doza tokom 3 dana.
Hepatična amebijaza
30 mg/kg/dan seknidazola u jednoj dozi ili u podijeljenim dozama, uz obrok, davati 5 dana.
Giardijaza
30 mg/kg/dan seknidazola jednokratno, dati samo jedan dan.
Opće informacije o doziranju:
Seknidazol se obično uzima na  početku obroka.
U slučajevima hepatične amebijaze, uz terapiju seknidazolom, kao pomoćni tretman treba ukloniti gnoj i apscese.  Mada je 5-nitroimidazol u kliničkoj upotrebi preko 30 godina, incidenca visoke rezistencije na lijek je mala. Ustvari, mnogi pacijenti koji u početku ne odgovore na tretman sa 5-nitroimidazolom mogu se uspješno liječiti višim dozama lijeka.
Preporučuje se primjena lijeka uvečer radi manje pojave sporednih efekata.

Kontraindikacije
Seknidazol ne treba davati pacijentima sa istorijom hematoloških poremećaja;
Upotreba metronidazola kao i drugih 5-nitroimidazola je kontraindicirana u prvom trimestru trudnoće, ali se ovi agensi mogu  koristiti u drugom i trećem trimestru;
Preosjetljivost na seknidazol ili druge derivate imidazola;
Dojenje.

Neželjeni efekti
Kao i u slučaju terapije sa drugim imidazolima, uobičajena doza od 2 g seknidazola (ili 30mg/kg) dobro se podnosi nakon oralne primjene. Neželjni efekti su obično umjereni i ne zahtijevaju prekid terapije. Gastrointestinalni problemi uključuju mučninu, povraćanje, glositis, gubitak apetita, epigastrični bol i metalni ukus. Neželjeni gastrointestinalni problemi se javljaju u približno 2 do 10% pacijenata u kliničkim ispitivanjima, a glavobolje i vrtoglavica u oko 2%.

Posebna upozorenja i posebne mjere opreza pri upotrebi
Seknidazol ne treba davati pacijentima sa istorijom hematoloških poremećaja.
Tokom terapije seknidazolom treba izbjegavati konzumiranje alkoholnih pića.

Interakcije s ostalim lijekovima i drugi oblici interakcija
Disulfiram: mogu se javiti navale toplote i konfuzija pri istovremenoj upotrebi sa seknidazolom. Ne preporučuje se istovremena upotreba. 
Alkohol: može izazvati nepodnošenje (pireksiju, crvenilo, povraćanje, tahikardiju). Pacijenti se trebaju suzdržavati od uzimanja alkohola i lijekova koji sadrže alkohol dok koriste seknidazol.
Seknidazol može pojačati djelovanje oralnih antikoagulanata: posebno varfarina, smanjivanjem hepatičnog katabolizma i tako povećati rizik od krvarenja. Tokom istovremene upotrebe oralnih antikoagulanata i seknidazola treba pratiti nivo protrombina i INR-a (internacionalni nivo normalizacije). Dozu oralnog antikoagulanta treba prilagoditi i zadržati je i 8 dana nakon prestanka tretmana seknidazolom.

Trudnoća i dojenje
Nema podataka o upotrebi seknidazola u trudnoći. Upotreba metronidazola i drugih 5-nitroimidazola je kontraindicirana u prvom trimestru trudnoće, ali se ovi lijekovi mogu davati u drugom i trećem trimestru.
Seknidazol prolazi kroz placentu i može se naći u mlijeku.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Postoje podaci o rijetkim pojavama vrtoglavice vezanih uz terapiju derivatima imidazola. Potreban je oprez pri vožnji ili upravljanju mašinama, kada se koristi ovaj lijek.
Način izdavanja
Lijek se izdaje na liječnički recept.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svjetlosti.

Vrsta i sastav pakovanja
Kutije sa 4 tablete u blisteru od PVC/ Aluminijum folije, jedan blister u kutiji.

Ime i adresa proizvođača
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina
U saradnji sa:
The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.
PO Box 94, Naor 11710, Jordan

 

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.