Ulcodin 150mg

Ulcodin 150mg

antiulkusni lijek

Sastav
Jedna tableta sadrži 150 mg ranitidina (u obliku hidrohlorida).
Pomoćne komponente: kukuruzni škrob, natrij škrob glikolat, magnezij stearat, hidroksipropil celuloza, titan dioksid.

Mehanizam djelovanja
Ranitidin je reverzibilni, kompetitivni blokator histaminskih H2 receptora koji su smješteni u parijetalnoj sluznici želudca. Sposobnost blokatora H2 receptora je u tome da blokiraju dnevnu i noćnu gastričnu sekreciju. U dozi od 150 do 300 mg sniženje gastrične sekrecije se održava preko 12 sati. Nastalo smanjenje ukupnog volumena želudačnog soka uzrokuje smanjenje sekrecije pepsina. Ranitidin ne utječe na produkciju mukusa, pankreatičnih sokova i nema efekta na donji sfinkter ezofagusa. Ranitidin posjeduje i antiholinergička svojstva.

Farmakokinetika
Ranitidin se relativno dobro apsorbira iz gastrointestinalnog trakta uz biodostupnost od 50%. Maksimalna koncentracija u plazmi postiže se za oko 1 do 3 sata nakon oralne primjene. Prisustvo hrane ne utječe bitno na proces apsorpcije. Ranitidin se veže za proteine plazme oko 15%. Prolazi hematoencefalnu i placentarnu barijeru. Metabolizira u jetri pri čemu se stvaraju najmanje tri metabolita. Eliminacioni poluživot mu iznosi  2 do 3 sata. Urinom se izlučuje oko 30% i više ranitidina u nepromijenjenom obliku. Male količine ranitidina nađu se u stolici. Izlučuje se u majčinom mlijeku i to u većim koncentracijama od plazmatskih. Renalni klirens ranitidina iznosi 25 l/sat, a značajno je smanjen u renalnoj insuficijenciji. Lijek se može odstraniti hemodijalizom i peritonealnom dijalizom.

Indikacije
Kratkotrajni tretman aktivnog duodenalnog i gastričnog ulkusa;

  • Hronične peptičke ulceracije želudca i duodenuma;
  • Refluksni ezofagitis;
  • Erozivni ezofagitis;
  • Gastritis praćen hiperaciditetom;
  • Zollinger-Ellison-ov sindrom;
  • Stres ulkus.


Doziranje i način primjene
Odrasli
Peptički ulkus želudca i duodenuma
Preporučena doza je 300 mg uveče prije spavanja ili 150 mg dva puta na dan. Ova terapija traje koliko i bolna faza, obično 4 do 6 sedmica.
Doza održavanja je 150 mg dnevno pred spavanje, tokom nekoliko mjeseci.
Stres ulkus: Ulcodin tablete 150 mg 2 puta na dan.
Benigni gastrični ulkus: Ulcodin tablete 150 mg 2 puta na dan.
Refluksni i erozivni ezofagitis i gastritis praćen hiperaciditetom: Ulcodin tablete 150 mg 2 puta na dan (u trajanju do 8 sedmica).
Zollinger-Ellison-ov sindrom: Ulcodin tablete 150 mg 3 puta na dan.
Erozivni ezofagitis: Ulcodin tablete 150 mg 4 puta na dan.
Maksimalna dnevna doza ranitidina je 900 mg.
U renalnoj insuficijenciji doze lijeka treba prilagoditi stanju pacijenta. Ako je kreatinin klirens manji od 50 ml/min primjenjuje se 150 mg 2 puta na dan.
Djeca
Djeca od 14 do 18 godina mogu uzimati do 150 mg ranitidina dnevno, podijeljeno u dvije pojedinačne doze.
Dnevna doza ne smije biti veća od 300 mg.
U djece koja boluju od renalne insuficijencije potrebno je smanjiti dozu na 75 mg dnevno.

Kontraindikacije
Preosjetljivost na bilo koju komponentu lijeka.

Neželjeni efekti
Ranitidin rijetko izaziva neželjene efekte, a obično se radi o blažim poremećajima.  Mogu se javiti muka, povraćanje, konstipacija, dijareja i rijetko abdominalni bolovi. Rijetki su vrtoglavica, somnolencija, nesanica, reverzibilna mentalna konfuzija, agitacija, depresija i halucinacije. Ovi neželjeni efekti ako se i  jave, obično su izraženi u starijih i težih bolesnika. Posljedica su prolaska ranitidina kroz hematoencefalnu barijeru. Ponekad se mogu javiti tahikardija, bradikardija, AV blok i ekstrasistole. Vrlo su rijetki slučajevi pojave artralgije, mijalgije, leukopenije, granulocitopenije i trombocitopenije. Nakon prekida terapije, neželjeni efekti iščezavaju. Vrlo su rijetki slučajevi agranulocitoze, pancitopenije, aplastične anemije i stečene hemolitičke anemije. Mogu se javiti osip po koži, multiformni eritem, alopecija, hipersenzitivne reakcije (bronhospazam, groznica, eozinofilija), anafilaksa, angioneurotski edem i umjeren porast serumskog kreatinina. Upotreba ranitidina može dovesti do pogoršanja stanja u akutnoj porfiriji.

Interakcije sa drugim lijekovima i drugi oblici interakcija
Ranitidin ne inhibira aktivnost citohrom P450 enzima. Ranitidin povećava serumsku koncentraciju nifedipina i metoprolola. Smanjuje klirens natrijevog valproata i karbamazepina. Povećava biološku dostupnost midazolama i diltiazema. Apsorpcija ranitidina znatno je smanjena u prisustvu antacida koji sadrže Al, Mg i Ca soli. Preporučuje se razmak od  2 sata prilikom ordiniranja antacida i ranitidina. Metoklopramid, sulpirid, cisaprid i propantelin smanjuju biodostupnost ranitidina.
Ulcodin sa glipizidom povećava njegov efekat, sa ketokonazolom smanjuje se apsorpcija ranitidina. Ranitidin smanjuje nivo tamoksifena (potrebno je povisiti dozu tamoksifena uz istovremenu upotrebu Ulcodin-a), a sa teofilinom pojačava teofilinske efekte. Alkohol reducira ranitidinske efekte, kao i nikotin. Apsorpcija vitamina B12 je usporena uz primjenu ranitidina.
Lažno pozitivni testovi za proteine u urinu sa Multistix trakama mogu se pojaviti za vrijeme terapije sa ranitidinom. Zbog toga je preporučeno testiranje sa sulfosalicilnom kiselinom.

Posebna upozorenja i posebne mjere opreza
Prije početka terapije sa ranitidinom neophodno je isključiti prisutnost ezofagogastroduodenalnog maligniteta. Ranitidin treba izbjegavati u bolesnika sa akutnom porfirijom. Potreban je oprez kod primjene Ulcodin-a u dojilja, jer eventualne nepoželjnosti u dojenčadi nisu ispitane.

Predoziranje
U pacijenata koji su konzumirali doze veće od uobičajenih javili su se simptomi identični simptomima opisanim u poglavlju "Neželjeni efekti".
Tretman predoziranja: lavaža želudca i opća suportivna terapija.

Trudnoća i dojenje
Ranitidin se može primjeniti samo u strogo indiciranim slučajevima u vrijeme trudnoće, jer prolazi placentarnu barijeru. Obzirom da se izlučuje u majčinom mlijeku, dojenje treba prekinuti u vrijeme terapije ranitidinom i zamijeniti ga alternativnom ishranom dojenčeta. Ranitidin će se u trudnoći primjeniti samo ako potencijalna korist za trudnicu ne donosi rizik za fetus. Nije dokazana veza između ranitidina i ranog poroda ili retardacije rasta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek nema uticaja na psihofizičke sposobnosti pacijenta.
Način čuvanja
Lijek čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, pri temperaturi od 15 do 25°C.
Lijek Čuvati van dohvata djece!

Rok trajanja
Označen je na pakovanju.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.
Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na liječnički recept.

Pakovanje
Kutija sa 20 filmom obloženih tableta od 150 mg   

Proizvodi:
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća BiH
u saradnji sa:
ALKALOID AD - Skopje
bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.